Την Τετάρτη η κλήρωση δύο υποτροφιών από τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ για τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας

Το ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά προσφέρει δύο πλήρεις υποτροφίες σε δύο ακροατές της Π.Ε. για όποια ειδικότητα του ΙΕΚ επιθυμούν. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στους τηλεφωνικούς αριθμούς του Σταθμού μας. 210-4118602- 210-4118640.

Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 6/7 στις 4:30 μ.μ. στην εκπομπή του Δ. Αλφιέρη.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν: Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Οπρόσφατες πολύνεκρεςπιθέσεις στίς Βρυξέλλες καί τήν Λαχώρη τοΠακιστάνπόσλαμιστέςναντίονδιακρίτως Ερωπαίων πολιτν στήν πρώτη καί Ρωμαιοκαθολικν Πακιστανν στή δεύτερη πούόρταζαν τό Πάσχα τους,παναφέρει τραγικά τό παγκόσμιο πρόβλημασφάλειας πούπειλεδεοληψία τοσλάμ, γεγονός πούπιμελςποσιωπταιποκρύπτεταιπό δημοσιογραφικούς καλάμους πούερίσκονται σέ διατεταγμένηπηρεσίαπό τό Σουνιτικό μπλόκ πού πληρώνει καλά!!!νήκουν στόν ερύ κύκλο τν λεγομένων «χρησίμωνλιθίων» τοσυστήματοςβαθιάδεοληπτικοί κινονταιπό τό δαιμονικό μσος τους κατά τοΧριστιανισμοκαί τςκκλησίας καί θεωρον τόσλάμς δθεν πρόσφορο μέσο γιά τήνκζητουμένηπομείωσή τους.
Εναινδεικτικόπςξιόλογοιδημοσιογράφοιφτάνουνστόσημεονάσχυρίζονταιγιάτίςγκληματικέςατέςνέργειεςπουτάθύματακαίοθτεςχουντόδιοτραγικότέλος«Ποιόςφταίει;Τόσλάμ;ΤότεμήπωςφταίεικαίτόΕαγγέλιογιάτάγκλήματατνΣταυροφόρωντοΜπούς;»(φημ. Real News 26/3/2016,σελ. 28)παραθεωρώνταςπαράδεκτατιτόμένσλάμστόερώτατότουΒιβλίοπούπροσωποποιεται«Θεός»,μπεριέχειληατήτήνπάνθρωπηγκληματικήκαίαματηρήδεολογίατςδολοφονίαςτνντιφρονούντων καί τοεροπολέμουγιάτήν«πίστη»,νστόΕαγγέλιοτοησοΧριστοδένπάρχειπαραμικρήνύξιγιάπόλεμοκατάτνπίστωνγιάπολεμικόγώναγιάτήνπικράτησητοΕαγγελικοκηρύγματος.ντιθέτωςγάπηπρόςτούςχθρούςθεωρεταιτόμοναδικό κριτήριο γιά τήν πρός τόν ΘεόμοήθειακαίτήνμοίωσητονθρώπουπρόςτόνΔημιουργότου,«πλνγαπτετοςχθροςμνκαγαθοποιετεκαδανείζετεμηδνπελπίζοντες,κασταιμισθςμνπολύς,κασεσθευοψίστου,τιατςχρηστόςστινπτοςχαρίστουςκαπονηρούς.Γίνεσθεονοκτίρμονες,καθςκαπατρμνοκτίρμωνστί.»(Λουκ. 6,35-36).Οδολοφόνοικαμικάζιατοκτονίαςπούσκοτώνονται,σκοτώνονταςτούς«πίστους»φαρμόζουνκατάγράμματήνντολήτοδθενΘεοστόπροσωποποιημένο του βιβλίο Κοράνιο, τςσούρας«Τάλάφυρα»(Al anfal)πούναφέρεταιστήμάχητοΜπέντερπουοΜουσουλμάνοιπότόνΜωάμεθπετέθησανσέκαραβάνιτςΜέκκαςκαίστόνστχο17πούλέει:«ΤούςπίστουςδέντούςσκοτώνετεσεςλλάΘεός.ταν ρίχνεις τόκόντιόσουδέντόρίχνειςσύ,λλάδιοςΘεόςπροκειμένουνάδοκιμάσειτούςπιστούςτουμέδοκιμασίαποίαεχελαμπράποτελέσματα»καίστόνστχο18«Θεόςτόκάνειατόπειδήκυρώνειτάσχέδιατνπίστων».Στήνσούρα«Τόστρωμένο τραπέζι» (Al maida) στόν στχο33ναφέρεταιτιλέει«Θεός»:«ΝάποιάθάεναιμοιβήσωνπολεμοντόΘεόκαίτόνπόστολόΤουθάσκοτώνονται,θάσταυρώνονται,θάκόβονταιτάχέριακαίτάπόδιατους,θάξορίζονταιπότήχώρατους»καίστήνσούραπού προαναφέρθηκε «Τά λάφυρα» στό στχο12«Θεός»διακηρύσσει:«Θάγεμίσωμέτρόμοτίςκαρδιέςτνπίστων.Χτυπστετουςστότράχηλοκαίστίςκρεςτνδακτύλωντους».ΤότελοιπόνπρχετόδόρυκαίτόμαχαίριπούΘεόςτοσλάμμέτόχέριτνπιστνξακόντιζε,σήμεραπάρχειβόμβακαίνατίναξιγιατίποχρέωσιτνπιστνεναιλέει«Θεός»στόΚοράνιοστήνσούρα«Μωάμεθ»(Muhamand)στόστχο4«τανσυνανττετούςπίστουςνάτούςσκοτώνεταικαίνάτούςσφάζετε».λαατάβέβαιαγιατίστήσούρα «ΤόροςΣιν»(Al tour)στόστχο17«σοιφοβοντιατόνΚύριοθάμπονστούςκήπουςκαίθάπολαύσουντίςχαρές»,στόστχ. 19«φτεπιετεκαίχαρετεςνταμοιβήτνπράξεώνσας»,στόστχ. 20«ξαπλστεσέκαλοστρωμένακρεββάτιακαίσμξτεμέγνέςπαρθένες, οποεςχουνμαρακαίμεγάλαμάτια»,στόστχ. 22«θάτούςπροσφέρουμεκαρπούςκαίκρέατατςρεσκείαςτους».Στήσούρα«Τόγεγονός»(Al uakia),στόστχ. 8διασαλπίζεται«λλοιθάπνεστάδεξιά,ελογημένοιατοίστάδεξιά»,στόστχ. 15 «θάναπαύονταισέχρυσούφαντανάκλιντραστολισμέναμέπέτρεςπολύτιμες»στόστχ. 17«γύρωτουςθάπεριφέρονταινεαροίγέραστοιμέκύπελλα,μέκανάτεςκαίποτήριαγεμάταμέποτάκλεκτά»,στόστχ. 22«θάκάθονταιμαζίτουςγνέςπαρθένεςμέμαραμάτιαατήθάεναιμοιβήγιάτίςπράξειςτους».
Γιά νά τά ζήσουνλαατάπρέπειλέειΘεόςτοσλάμστήσούρα«σίδηρος»(Al hadid)στχ. 21«νάπολεμτελοιπόνμέγενναιότηταγιάνάσςσυγχωρήσειΚύριοςκαίνάπολαύσετετίςδονέςτοπαραδείσου».
πομένωςκατόπιντννωτέρωπούδένεναιοτεδεοληψίες,οτεκαλάπληρωμένεςτοποθετήσειςλλάad hockατόπούπράγματικηρύσσειτόσλάμκαίπούφαρμόζεταικατάγράμμαστίςπαραπάνωτραγωδίεςοδολοφόνοιπούνατινάζονταισκοτώνονταςτούς«πίστους» γιά νά «πολαύσουντίςδονέςτοπαραδείσου»!!!γιάτόσλάμεναιμάρτυρεςτο«Θεο»καίξιοιτιμςκαίδόξας,νοΣταυροφόροιπούνεφέρθησανντωςδιαστρέβλωσαντόΕαγγέλιοσάνγνήσιατέκνατοΠαπισμο,πούποτελεπολυταρχικόσύστημαμυστικιστικςκοσμοθεωρίαςκαίδιαστροφςτςννοίαςτςκκλησίας,πούδιέστρεψετήνκκλησιολογίαΤηςκαίπεδείχθηνέοςρωμαϊκόςθνισμός(paganismus)πόπνευματικήμεταμφίεσιπούδηλητηρίασετήνκαρδιάτςκκλησίαςκαίφήρεσετήνμυστικήλευθερίανΧριστκάθενθρώπουκαίπέβητόναπόφευκτοατιοτοΠροτεσταντισμο,τοθεϊσμοκαίτομηδενισμο.λλωστεμήλησμονομετιληθήςπτσιτςΚωνσταντινουπόλεωςδένγινετό1453λλάτό1204πότήνΔ΄Σταυροφορία.
Συνεπςτόσλάμςθρησκευτικήπαραδοχή εθύνεταιγιάτάπολυώδιναβάσανατνπολυνέκρωνπιθέσεωνκαίγι’ατόνκριβςτόνλόγοθρησκευτικήπαραδοχήτοσλάμεναισύμβατημέτόΕρωπαϊκόκεκτημένοτςνεξιθρησκείαςκαίτςνεκτικότητοςκαίοΕρωπαϊκοίλαοίδένμποροννάποδεχθονφιαλτικέςπόψειςσάνκενεςτοR. N. Coudenhov E-KalergiστόσύγγραμμάτουPraktischer Idealismusτοκ. G. SorosπούπρότριμήνουδήλωσεστήνΤουρκίατιχρηματοδότησεΜ.Κ.Ο.μέ11δισεκατομμύριαδολλάριαγιάνάπλημμυρίσουνμέΜουσουλμάνουςτήν Ερώπη.
ΤάνωτέρωπιρρωνύειπρόσφατηκοινήσυνέντευξητοΠροέδρουτςΚομισιόνκ.ΖάνΚλώντΓιούνκερστίςφημερίδες,τήνΓερμανική«Die Welt»,τήνταλική«La Repubblica»,τήνσπανική«El Pais»,τήνΒελγική«Le Soir»,τήνΓαλλική«Le Figaroκαίτίςλβετικές«La Tribune de Geneve»καί«Der Tagesanzsiger»:«Φαίνεταισάντρομοκρατίαποίαμςχτυπσήμερανάτανεσαγόμενηλλάκενοιπούδιαπράττουνατέςτίςπράξειςγεννήθηκανδ,πέρασανπότάΣχολεαμαςκαίλεβαννεργάμέροςστήνκοινωνική μας ζωή. Δίνουν τήνντύπωσημόνοτιρχονταιπόλλολλάρχονταιπόδ».
Τέλοςντύπωσηπροκαλεστόν21οα.ποδοχήπότούςδθενπροοδευτικούςμιςπίσημηςδιακήρυξηςρατσισμοκαίκατωτερότητοςτςγυναίκαςπούσηματοδοτεμουσουλμανική μαντίλα, τήνποίαθεσμοθετεψευδοθεόςτοσλάμστήσούρα«Οσυνασπισμένεςφυλές»(Al ahzamb)στχ. 59«Προφήτηπαράγγειλεστίςγυνακεςσου,στίςκόρεςσουκαίστίςγυνακεςτνπιστννάφήνουντήνκαλύπτρατουςνάκρέμεταιμέχριτάπόδια,τσιδέν θά τίςναγνωρίζουνεκολακαίδένθάτίςσυκοφαντον».Γιατίστήνσούρα«Ογυνακες»(Al nisa)στχ. 34«Οντρεςεναινώτεροιπότίςγυνακες,λόγωτςδιαιτερότητοςμέτήνποίατούςνύψωσεΘεόςπάνωπότίςγυνακες...κενεςτνποίωντήννυπακοήφοβστενάτίςμαλώνετε,νάτίςπομακρύνετεπότόκρεββάτισαςκαίνάτίςδέρνετε»700χρόνιαμετάτήνδιακήρυξητοληθινοΘεοδιάτοποστόλουτνθννθείουΠαύλου:«Οκνιουδαοςοδέλλην,οκνιδολοςοδέλεύθερος,οκνιρσενκαίθήλυ·πάντεςγάρμεςεςστένΧριστησο»(Γαλ. 3, 28)πορίαςξιοεναισιωπήτοφεμινιστικοκινήματοςκαίτνψευδοακτιβιστντςσότητοςτννθρώπων.λλάφαίνεταιφόβοςκαίτρόμοςτόχρμακλείνουντάστόματα.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ΠειραιςΣΕΡΑΦΕΙΜan

Εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας της ΠειραϊκήςΕκκλησίας

Την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Πειραϊκή Εκκλησία» Ευλόγησε το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ.

«Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να χαρίζει σε όλους Ειρήνη, επίγνωση του μεγαλείου και του προορισμού του ανθρωπίνου προσώπου», είπε αρχικά απευθυνόμενος προς όλους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς, υπενθυμίζοντας την αξία του θαυμαστού περιστατικού από το οποίο προέρχεται το έθιμο της Βασιλόπιτας.

«Η αμαρτία έχει τόση πίκρα που διαλύει τον άνθρωπο και αυτό το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας»,υπογράμμισε, τονίζοντας πως σήμερα ζούμε την δήθεν απελευθέρωση, «αλλά αυτό στην ουσία είναι η αποϊεροποίηση της ζωής».

Τέλος, απευθυνόμενος προς τα στελέχη, τους παραγωγούς και τους συνεργάτες ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας μας και ευχαρίστησε θερμά όλους για την διακονία τους στον πρώτο Εκκλησιαστικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της χώρας.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο που επιτελείται αναργύρως και χωρίς υλικές απολαβές υπέρ Χριστού και Ελλάδος», είπε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος συμπληρώνοντας: «Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου για τις ηρωικές σας προσπάθειες στο Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, αλλά και να σας παρακαλέσω για τις πολλές και θερμές Προσευχές σας» προτρέποντας όλους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για  την μετάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος στους συνανθρώπους μας.

Στην εκδήλωση επίκαιρο μουσικό πρόγραμμα παρουσίασε η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ και παρουσία της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, πραγματοποιήθηκε στις 11:30 το πρωί στον Πειραιά, στο πρώτο λιμάνι της χώρας, ο εορτασμός των Θεοφανείων, με τη ρίψη του σταυρού, ανάμεσα στα τρία ναρκοθηρευτικά του πολεμικού ναυτικού «Καλλιστώ», «Ευνίκη» και«Καλυψώ».

Άνδρες της Ομάδας Υποβρυχίων Καταστροφών έπεσαν στα κρύα νερά του λιμανιού προκειμένου να πιάσουν το σταυρό. Μετά από μεγάλη προσπάθεια, το σταυρό κατάφερε να ανασύρει από τη θάλασσα ο Δ.Π., μέλος των ΟΥΚ και πατέρας τριών παιδιών.

«Αφιερώνω τη σημερινή ημέρα στα παιδιά μου και σε ένα συγγενικό μου πρόσωπο, μικρό παιδάκι, που έχει κάποιο πρόβλημα υγείας.Εύχομαι υγεία σε όλους και πάνω από όλα η σημαία ψηλά!» τόνισε το μέλος των ΟΥΚ.

Στην τελετή του αγιασμού των υδάτων στο λιμάνι του Πειραιά, παρέστη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θ. Δρίτσας, ο εκπρόσωπος της ΝΔ και βουλευτής Β΄ Πειραιά κ. Γιάννης Τραγάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης ενώ τη Βουλή εκπροσώπησε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ κ. Δημήτρης Καμένος.

Σε δηλώσεις του, μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η δημόσια τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια, δεν κάλυψε τη δοξολογία. Σε αυτό το σημείο είπε ότι «ο κάθε Χριστιανός, είτε λαϊκός, είτε κληρικός, οφείλει να είναι άλας ζωντανό». «Το αλάτι», προσέθεσε, «παρεμποδίζει τη σήψη και αντιμετωπίζει τη σαπρότητα των δαιμονικών κοσμοειδώλων».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας σε δηλώσεις του είπε ότι «ο συμβολισμός της σημερινής ημέρας είναι έντονος και προφανής, το φως της αλληλεγγύης, το φως της συνεννόησης και της ανάτασης για νέες προοπτικές». Πρόσθεσε ότι «η ελληνική κοινωνία έχει υποστεί τόσο μεγάλα βάρη και είναι έτοιμη και ενωμένη για μια νέα πορεία».

«Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι μπορούν να ενωθούν όλες οι κοινωνικές δυνάμεις προκειμένου να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτής της περιόδου και να ανοίξουμε δρόμους για πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο», συμπλήρωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και πρόσθεσε ότι «ηαλληλεγγύη είναι το όπλο για την ελληνική κοινωνία και η ελληνική κυβέρνηση δίνει σε αυτό πολύ μεγάλο βάρος». Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Σεραφείμ απάντησε ότι «το μήνυμα είναι συνεννόηση και φώτα κάθε άλλο μήνυμα είναι έξω από την ημέρα».

Ο βουλευτής Β' Πειραιά Γιάννης Τραγάκης με τη σειρά του ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για μια καλή χρονιά και ευχήθηκε επίσης, σήμερα των Φώτων να μας φωτίσει όλους ο θεός. Είπε επίσης ότι ως εκπρόσωπος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ήθελε να επισημάνει ένα γεγονός: «Έρχομαι εδώ στον Πειραιά επί σαράντα ολόκληρα χρόνια. Για πρώτη φορά δεν υπάρχει εκπρόσωπος της κυβέρνησης και για πρώτη φορά δεν υπάρχει και η δημόσια τηλεόραση».

«Αυτό ας σκεφθεί ο καθένας γιατί έγινε» τόνισε και συμπλήρωσε: «Για το μεν εκπρόσωπο της κυβέρνησης το καταλαβαίνω γιατί δεν ήθελε να ακούσει τις αποδοκιμασίες, από την ΕΡΤ όμως δεν περίμενα ποτέ ότι μία τέτοια ημέρα δεν θα κάλυπτε αυτό το σπουδαίο γεγονός για τον Πειραιά και την πόλη».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης στις δηλώσεις του τόνισε ότι ο εορτασμός των Θεοφανίων ενώνει και δίνει μήνυμα φωτισμού και ενότητας του ελληνικού λαού. Ανέφερε ότι αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν όλα τα κόμματα και η εξουσία και η κοινωνία. «Ο κ. Τσίπρας είπε ότι μόνος του μπορεί - κανείς δεν μπορεί - μόνο όλοι μαζί μπορούν και νικάνε - αυτό το μήνυμα το στέλνει η Ένωση Κεντρώων προς όλη την Ελλάδα από την Ορεστιάδα έως την Κρήτη» τόνισε ο κ. Λεβέντης.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης τόνισε ότι τα Θεοφάνεια είναι μία από τις σημαντικότερες και λαμπρότερες γιορτές της Χριστιανοσύνης και ο Πειραιάς κάθε χρόνο είναι το επίκεντρο των εορτασμών. Πρόσθεσε ότι το φως των Θεοφανείων στέλνει «το μήνυμα της ομαδικότητας και της αλληλεγγύης και ότι θα πρέπει να συνθέσουμε διαφορετικές απόψεις και να γεφυρώσουμε διαφορετικές αντιλήψεις και να πάμε όλοι μαζί για λύσουμε τα πολλά προβλήματα που ταλαιπωρούν τη χώρα μας».